سیستم روشنایی ساختمان اداری

سیستم روشنایی ساختمان اداری

21 مرداد2017
سیستم روشنایی ساختمان اداری

سیستمهای روشنایی
در این سیستم می توان با استفاده از انواع سنسورها نظیر سنسورهای حضور و نور نسبت به روشن و خاموش نمودن و یا کنترل سطح نور مکانهای مختلف اقدام نمود. و یا با استفاده از تایمر بر اساس زمان بعضی از مکانها را کنترل نمود. با استفاده از این سیستم می توان با آدرس پذیر نمودن منطقه های مختلف، منطقه بندی مناسبی را بوجود آورد و همچنین نسبت به سناریوهای از پیش تعریف شده برای مکانهای خاص اقدام و با تنها صدور یک فرمان اجرا نمود. بطور مثال یکی ازمهمترین فضاها ازدیدگاه سیستمهای روشنایی اداری اتاقهای کنفرانس میباشد. اتاق کنفرانس از نظر نورپردازی و کنترل آن پر اهمیت بوده و باید تمامی امکانات مورد نیاز درآن تعبیه شود. با استفاده از سیستم هوشمند به همراه تجهیزات کارا می توان مصرف بخش روشنایی را تا 75 درصد کاهش داده و صرفه جویی قابل توجهی در برق مصرفی ساختمان ایجا نمود.